ฝันฝ่าฝน คือ

โครงการฝันฝ่าฝนจัดขึ้น จากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ SME ที่มีชื่อว่า “ชมรมผู้ประกอบการทฤษฎีใหม่” ซึ่งเล็งเห็นปัญหาความลำบากของการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญในช่วงฤดูฝน ไม่ว่าจะเป็นโรคพาหะที่มากับฝน เส้นทางการเดินทางที่ยากลำบาก อาคารเรียนที่ผนังที่ไม่สามารถเป็นที่กำลังให้พวกเขาได้ ทางฝันฝ่าฝนจึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการกุศลขึ้นมาเพื่อระดมทุนให้กับโรงเรียนชนบทในเขตภาคเหนือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทางเราจะมอบเงินทั้งหมดเพื่อซื้อรถโรงเรียน เสื้อกันฝน ซ่อมหลังคาโรงเรียน ยารักษาโรคและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็น

รายชื่อโรงเรียนเริ่มต้น ใน จ.พะเยา
  • โรงเรียนบ้านม่วง
  • โรงเรียนบ้านหนุน
  • โรงเรียนบ้านบุญเรือง
  • โรงเรียนบ้านดอนเงิน
  • โรงเรียนบ้านแม่ทาย
  • โรงเรียนบ้านสบขาม
  • โรงเรียนบ้านทุ่งแต
  • โรงเรียนบ้านปางผักหม
  • โรงเรียนบ้านปัว